Sunday, July 24, 2016

Best Seller @ Imam Mahdi

POPCLUB Vol52 Cover

POPULAR BOOKSTORES

http://www.popular.com.my/emag/files/assets/basic-html/index.html#54
IMAM MAHDI
"Meyingkap Rahsia Penyelamat Yang Dianti-Nanti"
Kamaluddin Nurdin Marjuni
MUQADDIMAH

             Pemikiran Imam Mahdi adalah persolan yang rumit dan sukar diuraikan jika ianya dilihat dari segi ilmu sosiologi moden.  Sebab ada terdapat pelbagai tanggapan dan tafsiran yang dapat dirumuskan daripada setiap pengakuan yang dibuat oleh para ulama dan sarjana. Sehingga masalah ini menjadi masalah yang paling kontroversi di kalangan umat Islam sejak dahulu hingga kini. Bahkan dalam sejarah perjalanan dunia, terdapat individu tertentu sengaja mengeskploitasi konsep imam Mahdi ini demi kepentingan dan kemaslahatan sendiri, sehingga sikap ini akan menimbulkan masalah dan keresahan serta cabaran bagi ulama Akidah atau pengkaji dan pemerhati isu-isu Akidah Islam dari dahulu hingga sekarang.      
   
Di samping itu persoalan Imam Mahdi adalah masalah am/universal dan melibatkan semua agama-agama di dunia, sama ada agama samawi atau konvensional. Hal ini dikeranakan Imam Mahdi itu adalah pemimpin dunia secara keseluruhan, pemimpin bagi seluruh manusia, bukan sekadar pemimpin umat Islam atau sekelompok manusia saja.  Dari perspektif Islam, pemikiran tentang imam Mahdi adalah merupakan bagian dari permasalahan agama dalam akidah Islam, Ahlu Sunnah wal Jama’ah dan Syiah sepakat bahawa imam Mahdi akan muncul di akhir zaman, namun bezanya, Sunni menganggap persoalan imam Mahdi sebagai cabang permasalahan akidah “Furu’ al-Akidah al-Islamiah”, oleh kerana itu –dalam lembaran buku ini- tidak heran kalau dikalangan Ahli Sunnah wal Jama’ah terdapat pandangan yang menolak keras konsep imam Mahdi, sebab ianya hanya setakat persoalan cabang dalam akidah Ahli Sunnah wal Jama’ah, sehingga tidak perlu dibincangkan secara mendalam dan serius, sementara Syiah menjadikannya sebagai asas Akidah Islam “Usul Akidah Islamiah”. Maka perbincangan ini adalah asa di dalam agama dalam bab “Imamah”.        

Dari sini, menurut Syiah orang yang tidak percaya dengan imam Mahdi sama halnya ingkar kepada kewujudan Rasul dan para imam-imam Syiah yang ma’sum, dalam kitab syiah “Ikmal al-Din” disebutkan sebuah  hadis:

  "مَنْ أَنْكَرَ الْقَائِمَ مِنْ وَلَدِيْ فَقَدْ أَنْكَرَنيِ"     
 “Siapa yang ingkar atas al-Qaaim –imam Mahdi- dari keturunanku, maka ia ingkar terhadap kenabianku”  . 

"مِثْلُ مَنْ أَنْكَرَ الْقَائِمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فيِ غِيْبَتِهِ مِثُلَ إِبْلِيسٍ فيِ امْتِنَاعِهِ فيِ السُّجُوْدِ لآدَم"    
“Orang yang mengingkari bahawa al-Qaaim- imam Mahdi ghaib (menghilang), ia sama halnya Iblis yang menolak untuk bersujud di hadapan nabi Adam”  .

Dari sinilah akidah “Mahdiyyah” dalam tradisi Syi'ah merupakan sebuah prinsip keyakinan yang wajib didedahkan, diwar-warkan dan dipertahankan bahawa di penghujung zaman nanti pasti akan muncul seorang tokoh berasal dari keturunan Ahlul-Bait yang akan menegakkan kebenaran ajaran syiah, memberantas segala bentuk kecurangan, dan mengadakan pemerataan keadilan. Ia akan memegang kekuasaan tertinggi di dunia Islam dan menjadi ikutan ummat manusia. Dengan kata lain tokoh tersebut adalah “penyelamat dunia”.  

Latar belakang yang mendorong penulis untuk bincang lebih dalam masalah imam Mahdi, sebab ianya merupakan satu polemik besar dijadikan sebagai pembahasan aktual, dan beberapa masalah lahir akibat daripada kepercayaan terhadap kemunculuan imam Mahdi, seperti orang yang sengaja mengaku imam Mahdi, sehingga senantiasa diulas dan dibicarakan dalam masyarakat. Dan dalam kalangan intelektual sendiri imam Mahdi dijadikan sebagai perbincangan yang amat menarik secara ilmiah.  Melihat fenomena di atas, maka penulis akan bahas lebih jauh tentang hakikat imam Mahdi dalam Islam secara am/keseluruhan, di samping itu membandingkan pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Syiah Imamiah Itsna’Asyariah secara khas. Begitu juga pandangan agama Kristian dan Yahudi tetang konsep imam Mahdi.

Harapan penulis, semoga dengan lahirnya buku ini dihadapan para pembaca dan peminat buku-buku penerbit PTS Millennia, dapat mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang hakikat imam Mahdi yang ditunggu-tunggu kedatangannya di akhir zaman. 

Prof Madya. Dr. Kamaluddin Nurdin Marjuni 
Associate Professor Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) 
20/Ogos/ 2015


ISI KANDUNGAN

BAB 1: Mengenal Imam Mahdi Ahli Sunnah wal Jamaah

Definisi Imam Mahdi

Gelaran-Gelaran Imam Mahdi

Peringkat Hidayah

Bentuk Fizikal Imam Mahdi

Keperibadian Imam Mahdi

Waktu dan Masa Kepemimpinan Imam Mahdi

Tempat Kemunculan Imam Mahdi

Tanda-Tanda Kemunculan Imam Mahdi

Tujuan Kemunculan Imam Mahdi


BAB 2: Dalil-Dalil Imam Mahdi Sunni dan Syiah

Dalil-Dalil Imam Mahdi Sunni

1) Laporan Ummu Salamah

2) Laporan Saidina Ali r.a.

3) Laporan Abdullah bin Mas’ud

4) Laporan Abu Sa’id Al-Khudri

5) Laporan Thauban

6) Laporan Jabir bin Abdullah

7) Laporan Abu Hurairah

Dalil-Dalil Imam Mahdi Syiah

1) Ayat-Ayat Al-Quran

2) Dalil-Dalil Hadith

Laporan Syeikh As-Saduq

Laporan Al-Kulaini

Laporan An-Nu’mani

BAB 3: Kepentingan dan Perhatian Ulama tentang Imam Mahdi

1) Abdul Razzaq bin Hammam bin Nafi’ (w211H)

2) Nu’aim bin Hammad Al-Marwazi (w228H)

3) Abu Bakar Ibnu Abu Syaibah (w235H)

4) Imam Ibnu Majah (w273H)

5) Imam Abu Daud (w275H)

6) Imam At-Tirmidzi (w297H)

7) Imam Ibnu Khuzaimah (w311H)

8) Imam Ibnu Hibban (w354H)

BAB 4: Para Pendamping Perjuangan Imam Mahdi

1) Thaifah Al-Mansurah (طَائِفَةُ المَنْصُوْرَةِ)

2) Ashab Rayat As-Sud (أَصْحَابُ رَايَةِ السُّوْدِ)

3) Nabi Isa a.s. (نَبِيُّ اللهِ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَام)

4) Bani Ishaq (Penaklukan Konstantinopel pada Akhir Zaman)

BAB 5: Asal Usul Pemikiran Imam Mahdi

BAB 6: Imam Mahdi dari Perspektif Agama Yahudi dan Kristian

Imam Mahdi dalam Agama Yahudi

Imam Mahdi dalam Agama Kristian

BAB 7: Hari Kiamat dan Imam Mahdi

Tanda-Tanda Besar Kiamat

1) Terbitnya Matahari dari Arah Barat

2) Turunnya Kabut Asap yang Tebal

3) Munculnya Dabbah (Binatang) yang Mampu Berbicara dengan Manusia

4) Munculnya Dajal

5) Keluarnya Yakjuj Makjuj

6) Api Keluar Mengiringi Manusia ke Padang Mahsyar

BAB 8: Fitnah atau Konflik Umat

1) Pembunuhan Tidak Beralasan

2) Pembunuhan Sesama Muslim

3) Kehancuran Bangsa Arab

4) Satu daripada Tiga Doa Nabi yang Tidak Dimakbulkan oleh Allah s.w.t.

5) Manusia Cinta Dunia dan Takut Mati

6) Menjual Agama dengan Material Duniawi

7) Ilmu Diangkat dengan Kewafatan Ulama

8) Dunia Semakin Kacau

BAB 9: Kontroversi Ulama tentang Kewujudan Imam Mahdi

1. Ibnu Khaldun

2. Muhammad Rasyid Redha

3. Ahmad Amin

4. Abdullah bin Zaid Al-Mahmud

5. Muhammad Farid Wajdi

Bantahan terhadap Pengingkar Imam Mahdi

BAB 10: Imam Mahdi dari Perspektif Syiah

Imamah dan Imam Mahdi

1. Syiah Sabaiyyah dan Imam Mahdi

2. Syiah Kaisaniyyah dan Imam Mahdi

3) Syiah Mukhtariyyah dan Imam Mahdi

4) Syiah Hashimiyyah dan Imam Mahdi

5) Syiah Zaidiyyah dan Imam Mahdi

6) Syiah Ismailiyyah dan Imam Mahdi

7) Syiah Imamiyyah Itsna ‘Asyariyyah dan Imam Mahdi

BAB 11: Hubungan Akidah Raj’ah Syiah dan Kemunculan Imam Mahdi Syiah

Raj’ah dan Agama Parsi

Definisi Raj’ah Menurut Syiah

Adakah Raj’ah dan Reinkarnasi Perkara yang Sama?

Perselisihan Syiah tentang Raj’ah

BAB 12: Misi Kedatangan Imam Mahdi Syiah Imamiyyah Itsna ‘Asyariyyah

1) Imam Mahdi Membawa Al-Quran yang Asli untuk Syiah

2) Imam Mahdi akan Memerangi Bangsa Arab

3) Imam Mahdi akan Menghancurkan Masjidil Haram dan Masjidin Nabawi

4) Imam Mahdi akan Menghukum Sebat (Had Jilid) Saidatina Aisyah r.a.

5) Imam Mahdi akan Membunuh Keturunan Orang yang Membunuh Hussin

6) Imam Mahdi akan Menyalib dan Membakar Saidina Abu Bakar dan Umar r.a.

7) Imam Mahdi akan Memimpin Dunia Sesuai dengan Ajaran Nabi Daud a.s.

BIBLIOGRAFI

- Mohd Ali al-Khuli (PhD), 2000, al-Islam wa an-Nashraniyah, Darul Fala, Yoradania.
- Al-Kulayni, Ushul al-Kafi, Mansyurat AL-Fajr, Beirut-Lebanon.
- Ibnu Bahwaih, al-I’tiqaad, Muassasah AL-Imam AL-Mahdi, Qum-Iran.
- As-Sayyid Hasyim al-Bahrani, 2003, Ma’alim a-Zulfa fi Ma’arifat al-Nasy’at al-Ula, Muassasah Ansariyan, Iran.
- Al-Qurtubi, 1999, kitab al-Tazkirah fi Ahwal al-Mautaa wa Umuur al-Akhirah, Dar Ibni Katsir, Beirut-Lebanon. 
- Al-Qurtubi, 1996, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, Darul Kutub Ilmiah, Beirut-Lebanon.
- Al-Ghazali, Ihyaa Ulum Al-Din, Darul Ma’rifat, Beirut-Lebanon. 
- Yaser Abd Rahman, 2007, Mausuu’ah al- Akhlak wa Al-Zuhd,  Muassasah Iqra’, Kaherah.
- Muqaddimah Ibn Khaldun, Darul Kutub Ilmiah, Beirut-Lebanon.
- Abdullah bin Zaid Al Mahmud, La Mahdi Yuntazhar Ba’da al-Rasul Khair Al-Basyar, Qatar. 
- Da`irah Ma’arif Al-Qarn Al-Isyrin, 1971, Darul Ma’rifat, Beirut-Lebanon.
- Ahmad Syakir, al-Baa‘itsul Hatsiits “Syarh Itkhtishar Ulumil Hadis” Ibnu Katsir, Darul Kutubil Ilmiyyah, Beirut-Lebanon.
- Muhammad Ismail, 2008, Al-Mahdi Haqiqah Laa Khurafah, Al-Dar Al-Alamiah, Iskandaria-Mesir. 
- Al-Muqbali, al-Ilmi al-Syamikh, Darul Kutub Ilmiah, Beirut-Lebanon. 
- Al-Iiji, Kitab al-Mawaqif, Alam al-Kutb, Beirut-Lebanon.
- Al-Sayyid Hasyim Al-Bahrani, 1992, Al-Mahajjah fi Maa Najala fi AL-Qaim Al-Hujjah, Muassasah Al-Nu’man, Beirut-Lebanon.
- Al-Qasim bin Muhammad, 1980, Kitab al-Asas li’Aqa`id al-Akyas, Dar al-Thali’at, Beirut-Lebanon. 
- Al-Syaikh al-Mufid, Awa`il al-Maqalat, Darul Kitab al-Islami, Beirut-Lebanon.
- Al-Iyani al-Husain al-Qasim, 2003, al-Mu’jiz, Darul Aafaq al-Arabiah, Kaherah-Mesir. 
- Ahmad bin al-Hasan al-Rashash, 2002, al-Khulashah al-Nafi’ah, Darul Aafaq, Kaherah-Mesir. 
- Humaidan bin Yahya, 2003, al-Tashrih bi al-Mazhab al-Sahih, Markaz Ahlil Bayt li al-Dirasat al-Islamiah, Sa’dah-Yaman.
- Al-Maw’izhah al-Hasanah, 2003, Muassasah  al-Imam Zaid bin Ali al-Tsaqafiyah, San’a-Yaman. 
- Al-Da’I Ahmad Humaiduddin al-Karamani, 1983, al-Risalah al-Kafiyah, al-Muassasah al-Jami’iyyah, Beirut-Lebanon.
- Musthafa Helmi, 1988M, Nizham al-Khilafah Bayna Ahli as-Sunnah wasy-Syi'ah, Dar al-Da'wah, Iskandariah-Mesir. 
- Ahmad bin Yahya al-Husain, 2001 M, Kitab al-Najah, Darul Aafaq al-Arabiah, Kaherah-Mesir.
- Nasywan al-Humyari, 1998, Syarh Risalah al-Hur al-‘Ain, Maktabah al-Khanji, Kaherah-Mesir.
- Yahya bin Hamzah, 2001, ‘Aqd al-La`ali Fi ar-Raddi ‘Ala Abi Hamid al-Ghazali, Darul Aaafaq al-Arabiah, Kaherah-Mesir.
- Al-Qasim ar-Rassi, Tatsbit al-Imamah,.
- Hasan asy-Syafi’I, 1991, al-Madkhal Ila Dirasat Ilmi al-Kalam, Maktabah Wahbah, Kaherah-Mesir.
- Muhammad Abdullah Annan, al-Hakim Biamrillah wa-Asraru ad-Da’wati al-fathimiyyah, Maktabah al-Khanji, Kairo.  
- Subhi, Mahmud Subhi Ahmad, Nazhariyyatu al-Imamah Laday al-Itsna ‘Asyariyyah, Darul Ma’arif, Kaherah-Mesir.
- Al-Da’i Abu Ya’qub as-Sajastani, Kitab al-Iftikhar, Darul Andalus, Beirut-Lebanon.
- Hamiduddin al-Karamani, 1983, al-Masabih Fi Itsbat al-Imamah, al-Muassasah li al-Dirasat, Beirut-Lebanon.
- Ahmad al-Naisaburi, 1996, Kitab Itsbat al-Imamah, Darul Andalus, Beirut-Lebanon.
- Ya’qub bin Kullais, 1988, al-Risalah al-Mazhabiyyah. Darul Masirat, Beirut-Lebanon.
- Al-Sajastani, Abu Ya’qub, Kitab al-Iftikhar, Darul Andalus, Beirut-Lebanon.
- Al-Da’i Ahmad Hamiduddin al-Karamani, 1996, al-Mashabih Fi Itsbat al-Imamah.   
- Al-Qadhi al-Nu’man bin Muhammad, 1998, al-Himmah Fi Aadab Atba’ al-A’immah, Darul Adwa’ li al-Tibaa’ah wa al-Nasyr,  Beirut-Lebanon.
- Musthafa Ghalib (PhD), 1981, al-Imamah wa Qa`im al-Qiyamah, Dar wa Maktabah al-Hilal, Beirut-Lebanon.
- Al-Da’i Hibatallah al-Syairazi, 1984, Al-Majalis al-Mu`ayyadiyyah, Maktabah Madbouli, Kaherah-Mesir.
- Al-Da’i Ahmad al-Naisaburi, 1996, Kitab Itsbat al-Imamah, Darul Andalus, Beirut-Lebanon.
- Al-Da’i Idris Imaduddin, 1991, Kitab Zahrul Ma’ani, al-Muassasah al-Jami’iyyah, Beirut-Lebanon.
- Al-Da’i Ja’far bin Manshur al-Yamani, 1984, Sara`ir wa Asrar an-Nuthaqa, Darul Andalus, Beirut-Lebanon.  
- Al-Qadhi al-Nu’man, 1985, Da’a`im al-Islam, Darul Ma’arif, Kaherah-Mesir.
- Al-Qadhi al-Nu’man, 1996, Kitab al-Majalis wa al-Musayarat, Darul Muntazar, Beirut-Lebanon.
- Al-Wazir Ya’qub bin Kallas, 1988, ar-Risalah al-Mazdhabiyyah, Darul Masirat, Beirut-Lebanon.
- Lois Bernard, 1993, Ushul al-Isma’iliyyah, Darul Hadatsat, Beirut-Lebanon.
- Abu Hasan al-Asy’ari, Maqaalat al-Islamiyyin, Darul Kutub Ilmiah, Beirut-Lebanon. 
- Ibnu Kathir, al-Bidayah wa al-Nihayah, Darul Kutub Ilmian, Beirut-Lebanon.
- Abdul Qahir Al-Baghdadi, Al-Farq Baina Al-Firaq, Beirut-Lebanon.
- Kamaluddin Nurdin, 2013, Agenda Politik Syiah, Pts Millennia, Malaysia.
- Kamaluddin Nurdin, 2014, Adakah Kawanku Syiah, Pts Millennia, Malaysia.
- Kamaluddin Nurdin, 2011, Nasy’at al-Firaq wa Tafarruquha, Darul Kutub Ilmiah, Beirut-Lebanon.
- Kamaluddin Nurdin, 2009, Mauqif al-Zaidiyah wa Ahli Sunnah min al-Akidah Al-Ismailiyah wa Falsafatuha. Darul Kutub Ilmiah, Beirut-Lebanon.
- Kamaluddin Nurdin (PhD),  2009, “Syawarifiyyah”, Kamus sinonim Arab-Indonesia, Ciputat Press, Jakarta, Indonesia.
- Yahya bin Ismail Al-Syajari, AL-Amaali AL-Khumaisiyyah, Alam Al-Kutub, Beirut-Lebanon.
- Ali bin Husen aL-Zaidiy, 1971, al-Muhit bi al-Imamah, Darul Hilal, Kaherah-Mesir.
- Mughniyah, 1404 H, al-Itsna Asyariyyah Wa Ahli al-Bayt, , Dar al-Jawad-Dar al-Tayyar al-Jadid, Beirut-Lebanon.
- Al-Syaikh Abdullah Ni’mah, 1985 M, Ruh at-Tasyayyu’,  Darul Fikr al-Lubnani, Beirut- Lebanon. 
- Ayatullah Al-Sayyid Muhammad Al-Sadr, Mausuu’ah Al-Imam Al-Mahdi, Dar AL-Ta’aruf, Beirut-Lebanon.
- Ni’matullah Al-Jazairi, Al-Anwar Al-Nu’maniyyah, Darul Qari’-Darul Kufah, Beirut-Lebanon
- Muhamad Muhdi al-Musawi Al-Khalkhali, 1994, Baqiyatullah, 147, Dar Al-Nubalaa, Beirut-Lebanon.
- Al-Sayyid Kadzim al-Qazawaini, Al-Imam al-Mahdi min al-Mahd ilâ azh-Zhuhûr, Muassasah al-Wafa’, Qum-Iran.
- Ja’far Subhani, Al-Akidah Al-Islamiah ‘Ala Dau’I Madrasah Ahlil Bait, Qum.
- Muhammad Jawwad Mughniah, al-Syi'ah fil-Mizan, Darul Jawad.
- Al-Sayyid Muhsin al-Amin, Naqdh al-Wasyi'ah, Syirkat al-A’lami li al-Matbuu’aat, Beirut-Lebanon.
- Muhammad Abu Zuhrah, al-Imam ash-AShadiq, Darul Fikqi, Kaherah-Mesir.
- Al-Maliti, 1968, AL-Tanbih wa AL-Rad Ala Ahlil Hawa wal Bid’ah, Kaherah, Matba’ah Al-Sa’adah.
- Yahya bin Hamzah, 2009, Aqdullaaliu fi AL-Rad Ala Abi Hamid Al-Ghazali, Kaherah, Darul Aafaq Al-Arabiah.
- Al-Sayyid Murtaza al-Ridawi, 2005, al-Burhan ‘Ala ‘Adami Tahrif al-Qur’an, al-Amirah li al-Tibaa’ah, Beirut-Lebanon.
- Tafsir al-Qummi, Abul Hasan Ali bin Ibrahim AL-Qummi, Muassasah Darul Kitab, Qum-Iran.
- Al-Fayd al-Kasyani, Tafsir al-Saafi, Mansyurat Maktabah al-Sadr, Teheran-Iran.
- Al-Sayyid Hasyim A-Bahrani, Al-Burhan fi Tafsir al-Qur’an ( Miraat al-Anwar wa Misykaat al-Asraar), Muassasah al-A’lami li al-Matbuu’at, Beirut-Lebanon.
- Muhammad al-Janabizi, Tafsir Bayaan al-Sa’aadah fi Maqaamaat al-Ibadah, Muassasah al-A’lami li al-Matbuu’at, Beirut-Lebanon.
- Al-Majlisi, Bihaarul Anwar, Muassasah al-A’lami li al-Matbuu’at, Beirut-Lebanon.
- Al-Khuu’i, Minhaaj al-Baraa’ah fi Syarh Nahjil Balaghah, Muassasah al-Tarikh al-Arabiyyi, Beirut-Lebanon.
- Al-‘Iyaasyi, Tafsir al-‘Iyaasyi, Muassasah al-A’lami li al-Matbuu’at, Beirut-Lebanon.
- AL-Saffar, Bashaair al-Darajaat, Muassasah al-A’lami li al-Matbuu’at, Beirut-Lebanon.
- Masyaariq al-Syumuusy al-Dariih fi Ahaqqiyat Mazhab al-Ikhbariyah, al-Maktabah al-‘Adnaniyah, Bahrain.
- Muhammad Karim Khan al-Karamani, Muqaddimah Fashl al-Khitab, Mansyurat al-Abbas.
- Al-Mufid, Al-Irsyad fi Ma’rifat Hijajillah ‘al al-‘Ibad, Muassasah Ahlil Bayt li Ihya al-Turats, Iran.
- Al-Saduq, Ilal Al-Syarai’i, Darul Murtaza, Beirut-Lebanon.
- Al-Ridha, ‘Uyun Akkhbar Al-Ridha, Muassasah al-A’lami li al-Matbuu’at, Beirut-Lebanon.