Wednesday, October 1, 2014

ADAKAH KAWANKU SYIAH?

New book ... 28 Aug 2014


Format: Paperback
Saiz: 6" x 9"
ISBN-13: 978-967-411-269-1 
Tarikh Terbit: 28 Aug 2014
Jumlah Muka Surat : 396
Kategori: Islam, Akidah, Bukan Fiksyen Umum
Siri:
Penerbit: PTS Millennia Sdn Bhd“ADAKAH KAWANKU SYIAH”, itulah judul buku yang diberikan oleh penerbit buku saya kali ini, dan bertujuan membantu masyarakat dalam mengenalpasti golongan Syiah Imamiah Itsna’Asyariah yang dikenal dengan sebutan “Syiah Imam Dua Belas”. Di antara konten buku ini adalah penjelasan tentang mengenal akidah Syiah dan percanggahannya dengan akidah Sunni, Isu-isu Sunni dan Syiah terutama slogan “Pendekatan Sunni dan Syiah”. Para pembaca yang budiman, Syiah lebih awal menyesatkan dan mengkafirkan Ahlu Sunnah, pandangan “Pengkafiran Sahabat” merupakan hal yang melampau dan negatif. Dan pandangan ini seakan-akan dijadikan pijakan dasar ajaran Syiah. Sikap mereka itu adalah warisan dendam teori politik mereka yang meyakini bahawa Rasulullah saw telah berwasiat jika beliau wafat maka Ali bin Abi Talib adalah pengganti beliau. Berbagai usaha telah dilakukan dengan maksimal untuk mendekatkan sunni dengan syiah Imamiyah. Dan projek pendekatan tersebut telah ditumpukan semenjak tahun empat puluhan, dengan didirikannya pusat pendekatan antar mazhab Islam di Mesir, yang dikenal dengan nama “Darul Taqrib Baina al-Mazahib al-Islamiyah”, dengan menerbitkan majalah “Risalah al-Islam”. Para pendirinya terdiri dari perwakilan kedua mazhab sunnah & syi’ah. Aliran sunnah diwakili oleh beberapa tokoh terkemuka ketika itu, yaitu: syekh Mustafa al-Maraghi, syekh Mahmoud Syaltut, dan syekh Mustafa Abd Raziq. Sedangkan pihak syi’ah diwakili oleh tokoh-tokoh syi’ah, yaitu: Sayyid Muhammad Husain Kasyif al-Ghita’, Sayyid Jawwad Maghniah, Sayyid Syarafuddin al-Musawi dll. Kemudian disusul dengan pendirian berbagai pusat pendekatan lain, seperti di Yordania didirikan “Mu`assasah Ahlul Bait li al-Fikri al-Islami”. Dan pada tahun 1984 didirikan “Mu`assasah al-Imam al-Khuu’I li at-Taqrib Baina al-Mazahib”. Bahkan pada tahun 1991, Syi’ah di Iran merasa perlu mendirikan sebuah pusat yang orientasinya sama, yaitu pendekatan sunnah & syi’ah, dengan nama “Mua`ssasah al-Majma’ al-‘Alami li at-Taqrib Baina al-Mazahib al-Islamiah”. Di samping itu banyak lagi usaha-usaha ilmiah untuk mendekatkan kedua golongan tersebut, baik melalui seminar-seminar nasional dan internasional yang diadakan di berbagai negara-negara Islam. Namun semua usaha di atas nampaknya tidak berpengaruh dan tidak efektif sebagaimana yang diharapkan dan diprediksikan oleh para tokoh-tokoh yang berperan langsung dalam projek “Taqrib” tersebut. Bahkan sikap caci mencaci, tuding-menuding, saling mengkafirkan antara satu dengan lainnya volumenya semakin meningkat. Tidak dapat disangsikan dalam berbagai forum, media massa, majalah, surat kabar, dan buku-buku banyak ditemui unsur saling kecam-mengecam, bahkan menuduh golongan lain telah keluar dari Islam, dan ini adalah suatu fenomena yang sangat berbahaya. Mengamati fenomena ini nampaknya projek “Taqrib Baina al-Mazahib” sudah berhenti, tidak berfungsi, dan tidak bermakna lagi (expire). Kegagalan Taqrib ini dapat dilihat dalam kenyataan salah seorang pemikir Islam Prof. Dr. Muhammad Imarah (Peraih Phd, Fakulti Darul Ulum Cairo University 1975) dalam salah satu bukunya yang bertajuk: “Fitnah al-Takfir”, beliau menilai dengan tegas bahawa orang-orang syiah-lah yang memulakan penyesatan dan pengkafiran terhadap Ahlu Sunnah, dan baginya persatuan umat islam itu jelas sangat diperlukan, ianya merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim. Namun kaum Syiah Imamiah telah mengeluarkan seluruh kaum Ahlu Sunnah sejak zaman sahabat hingga hari kiamat dari lingkaran agama dan umat islam -dalam artian mereka telah mengkafirkan Ahlu Sunnah. Maka masihkah ada pembenaran atas ajakan pendekatan antara Sunni dan Syiah?. Oleh karena itu dalamperbincangan hubungan Sunni dan Syiah, penulis inginkan pendekatan lain yang bukan bersifat Taqrib yang sudah pupus ditelan zaman, disebabkan karena perbezaan antara sunni dan syiah sangat fundamental sehingga tidak dapat didekatkan antara satu sama lain,melainkan pendekatan baharu perlu diusahakan iaitu membangun sikap toleransi antar mazhab “al-Tasamuh Baina al-Mazahib”. Tentunya pendekatan ini hanya dapat diselesaikan dengan cara saling hormat menghormati, bukan saling caci mencaci, dan inilah matlamat Tasamuh. Untuk memudahkan pemaparan buku ini, maka penulis batasi beberapa kemusykilan dengan beberapa pertanyaan yang sering didengar iaitu: Siapakah Sunni? Siapakah Syiah? Apa perbezaan Sunni dan Syiah? Bagaimana pandangan Syiah terhadap Al-Qur`an, Al-Sunnah dan para sahabat? Apakah syiah sesat atau kafir? Bolehkah sunni dan syiah berdamai? Bagaimana syiah menyebar keseluruh dunia?. Di samping itu, penulis juga memuatkan sebuah dokumen teks pelan strategi syiah 50 tahun semenjak rovolusi Iran tahun 1979 di bawah pimpinan Imam Khumaini, yang bertujuan setelah revolusi tersebutberhasil ingin meng-eksport revolusi ini ke dunia Islam, sehingga di kemudian hari diharapkan dapat menguasai dunia islam yang mayoritinya adalah kurang lebih 80 % Ahlu Sunnah wa Al Jama’ah. Dokumen ini disebarkan oleh Ikatan Ahlu Sunnah di Iran, begitu pula majalah-majalah di berbagai negara Ahlu Sunnah, termasuk diantaranya Majalah al-Bayan, edisi 123, Maret 1998. Teks ini asalnya bahasa Parsi dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Dr. Abdul Rahim al-Balusyi. Oleh kerana itu, buku ini lahir atas jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas dan sering dibangkitkan oleh masyarakat di mana-mana komuniti, wilayah, negara, dan khususnya ketika penulis tampil diberbagi forum-forum perbincangan tentang syiah, baik dalam peringkat kebangsaan mahupun peringkat antarabangsa. Penulisan buku ini bersifat ilmiah, kerana ditulis berdasarkan lebih 100 rujukan buku primer syiah Imamiah Itsna’Asyariah dan selebihnya adalah rujukan kitab selain Syiah seperti, Asy’ariah, Maturidiah, Mu’tazilah dan Zahiriah, serta berbagai data yang aktual dan valid dari internet, dan untuk memperjelas masalah-masalah yang dibincangkan dalam buku, penulis menggunakan metode perbandingan yang bertujuan memudahkan pemahaman hakikat Sunni dan Syiah. Bahkan jika terjadi perselisihan dikalangan Syiah sendiri, maka penulis menjelaskan pandangan yang mu’tamad atau sekurang-kurangnya memberikan isyarat pandangan yang paling tepat dalam akidah Syiah. Apapun halnya, buku ini memiliki tujuan utama iaitu melihara akidah Ahlu Sunnah wa Al Jama’ah dari berbagai penyimpangan-penyimpangan yang dapat meracuni masyarakat Ahlu Sunnah wa Al Jama’ah. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan hadirnya buku ini dihadapan para pembaca dari berbagai kalangan masyarakat dapat menjadikan bahan referensi serta memudahkan untuk memahami lebih jauh tentang golongan Syiah Imamiah. 

Prakata

BAB 1
Pengenalan tentang Ahlu Sunnah dan Syiah
Siapakah Ahlu Sunnah Wal Jamaah dan bagaimanakah akidah mereka?
Definisi Ahlu Sunnah Wal Jamaah
Siapakah Syiah?
Berapakah pecahan puak-puak syiah?
Siapakah Syiah Rafidah?
Adakah puak-puak syiah berbeza pandangan politik?
Tiga puak besar Syiah Imamiah

BAB 2
Perbezaan akidah sunni dan syiah
Apakah yang membezakan rukun iman sunni dan syiah?
Rukun iman sunni
Rukun Iman syiah
Iman kepada Allah s.w.t., sifat-sifat-Nya, rasul-rasul-Nya
Iman kepada malaikat
Iman kepada kitab-kitab
Syiah imamiah meminjam Al-Quran sunni
Pandangan ulama syiah tentang penyelewengan Al-Quran puak sunni
Al-Quran versi syiah
Motif ulama syiah yang berpendapat tahrif (Kepalsuan Al-Quran sunni)
Di manakah keberadaan Al-Quran syiah pada saat ini?
Iman kepada para rasul
Iman kepada hari kiamat
Iman kepada qada'dan qadar (takdir)
Pertama: takdir adalah rahsia Allah
Kedua: perubahan takdir
Apa yang membezakan rukun Islam sunni dan syiah?
Rukun Islam Sunni
Rukun Islam syiah
Lima keyakinan syiah Imamiah yang kontroversi
Kedua: Al-Mahdi
Ketiga: Al-Raj'ah
Keempat: Al-Taqiyah
Kelima: Al-Badaa'

BAB 3
Hadith dari perspektif sunni dan syiah
Apakah sama hadith sunni dan hadis syiah?
Pembahagian hadith dari perspektif syiah Imamiah usuliyah
Apakah kitab Al-kafi seluruh isinya sahih?
Pertama: Golongan yang mengakui kesahihan Al-Kafi seratus peratus
Kedua:Golongan yang tidak mengakui kesahihan Al-kafi seratus peratus.

BAB 4
Syiah dan sahabat
Sikap syiah imamah terhadap para sahabat nabi?
Beberapa kesesatan akidah syiah imamiah dalam pandangan sunni

BAB 5
Taqrib sunni syiah
Bolehkah sunni dan syiah berdamai?
Intelektual syiah imamiah antara ektremise dan kesederhanaan
Pertama: pandangan ulama moderat syiah imamiah
Kedua: pandangan ulama ektrim syiah imamiah


BAB 6
Ibadah dan amalan syiah
Bagaimana mengetahui bentuk perlaksanaan ibadah syiah?
Azan syiah imamiah
Solat syiah imamiah tiga waktu:
Sujud di atas turba karbala:
Solat jumaat syiah:
Nikah mut'ah
Ritual hari asyura

BAB 7
Sekilas perkembangan dan penyebaran syiah
Bagaimana syiah berkembang dan menyebar di negara-negara sunni?
Marja' syiah (pusat fatwa syiah)
Teori memperkuat pilar-pilar negara:
Fasa pertama: Fasa penubuhan (التنظيم والبناء) dari awal sampai 10 tahun
Fasa kedua: Fasa penjajakan/ pembelajaran lapangan (دراسة ميدانية) dari tahun ke 10 hingga 20 tahun
Fasa ketiga: Fasa start up/ approach (الاقتراب و التقريب) dari tahun ke 20 hingga ke 30 tahun
Fasa keempat: masa penubuhan/ penyusupan (التسلل) dari tahun ke 30 hingga 40 tahun
Fasa kelima: fasa kem atangan dan kejayaan (التثبيت) dari tahun ke 40 hingga 50 tahun
Usaha yang sepatutnya dilakukan menghadapi cabaran perkembangan syiah?
Hal yang patut difahamkan kepada kalangan sunni
 —